افتخار میزبانیتان را به ما بدهید!!!

با کنترل پنل محبوب cpanel

پنل 1گیگابایت

فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

پنل ۳گیگابایت

فضای هاست = 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

پنل ۵ گیگابایت

فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

پنل ۱۰ گیگابایت

فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود