لایسنس WHMCS

لایسنس ماهانه نوع یک

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

تومان 1,354,500
ماهانه
تومان 105,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس ماهانه نوع دو

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

تومان 1,732,500
ماهانه
تومان 105,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس ماهانه نوع سه

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

تومان 3,139,500
ماهانه
تومان 105,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس ماهانه نوع چهار

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

تومان 4,987,500
ماهانه
تومان 105,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید